Revision

Ved revision tilføres dit regnskab en yderligere værdi, hvilket kan være medvirkende til, banken eller andre vil give dig nye lån.

En revision er en yderligere kontrol af din virksomheds regnskab.  Ved revision efterprøves de i regnskabet indarbejdede regnskabsposter som f.eks. ejendomme, varelager, tilgodehavender, igangværende arbejder mv. Derudover indebærer revision en lang række arbejdshandlinger fastlagt i lovgivningen, revisionsstandarder etc. Efter revisionens afslutning forsynes regnskabet med en revisionspåtegning der forklarer den udførte revision samt konklusionen herpå.

En såkaldt “blank” revisionspåtegning på et regnskab er udtryk for, at regnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udførelse af revision af et regnskab planlægges nøje forud for arbejdets udførelse. Revisionshandlingerne vurderes ud fra en væsentlighed og risiko betragtning pr. regnskabspost og forretningsområde. En revision omfatter en risikobaseret stikprøvevis kontrol af bilag.

Samtidig med revisionens udførelse drøfter vi iagttagede forhold med ledelsen og rådgiver samtidig omkring forhold som vi har bemærkninger til.

Efter revisionens udførelse udarbejdes en revisionsprotokol til bestyrelse omhandlende en redegørelse af den udførte revision og vore bemærkninger og forslag til forbedringer. Afslutningsvis kan vi supplere revisionsprotokollen med et brev til ledelsen nærmere forklarende vore forslag til forbedringer m.v.

Selvejendende institutioner, skoler, museer etc. er som hovedregel underlagt Forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision foretages der ud over ovennævnte finansielle revision også yderligere revisionshandlinger med det formål at påse, at ledelsen / bestyrelsen har forvaltet institutionens midler efter de særlige krav til Sparsommelighed, Effektivitet og Produktivitet.

Revisionsprocessen

Hos os er revisionsprocessen bundet op på en samtidig kompetent rådgivning og sparring med ledelsen i virksomheden. Ved revision opnår vi et dybere kendskab til virksomheden og bliver dermed i højere grad i stand til, at komme med forslag til forbedringer af virksomhedens indtjening, likviditet og forretningsgange i almindelighed. Vort mål er at tilføre virksomhed og ledelse værdier som langt overstiger merudgiften ved udførelse af revisionen.

Bornholms Revision A/S ønsker at være Bornholms førende revisions og rådgivningsvirksomhed. Et ambitiøst mål, men vi mener at det kan lade sig gøre gennem kompetent, erfaren og menneskelig ekspertise i øjenhøjde. Ønsker du en drøftelse om revision af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”.

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vi udvikler løbende vore faglige og personlige kompetencer for til enhver tid at kunne tilbyde vore kunder en professionel ydelse.

Ressourcer

Medarbejdernes generelle trivsel, velvære, tilfredshed med arbejdsopgaver, uddannelsesforløb etc. tillægges afgørende vægt

+45 56 95 10 66