Budget og Finansiering

 

Budget og finansiering er vigtige områder i enhver virksomhed. Det gælder både ved opstart af virksomhed, udvidelse af produktion, køb af andre virksomheder etc.

Et budget er en fremskrivning af virksomhedens forventede indtægter / udgifter over de kommende måneder, kvartaler eller år.

Et budget har til formål at dokumentere, at  de forventede indtægter / udgifter giver en tilstrækkelig indtjening / likviditet til at sikre virksomhedens fremtidige eksistens, eller – i givet fald – hvilken likviditet det er nødvendigt at tilføre.

Et budget er et styringsværktøj for dig. Du får et værktøj hvor du løbende kan sammenholde de budgetterede indtægter / udgifter og likviditet med  de tilsvarende budgetterede beløb og du får dermed anskueliggjort såvel negative som positive afvigelser. Afviger de realiserede indtægter / udgifter negativt fra budgettet bliver du i stand til at vurdere, hvilken indflydelse det får på den fremtidige likviditet for din virksomhed. Viser budgetopfølgningen at likviditeten i de kommende måneder eller kvartaler bliver stram eller negativ, giver budgetopfølgningen dig tid til forinden at afhjælpe denne kommende krise. Afhjælpningen kan bestå i mange forhold f.eks. udskydelse af nye investeringer, tilføre yderligere kapital fra egne midler, optage banklån, fremme salget, nedbringe kredittider til kunder etc.

Et budget er relevant i mange situationer, men primært der hvor likviditeten er begrænset. Kommer en virksomhed – stor eller lille – i en situation, hvor likviditeten er opbrugt, er virksomheden som udgangspunkt lukningstruet.

Udarbejdelse af budget er relevant i mange forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med opstart af ny virksomhed, opstart af ny aktivitet i en eksisterende virksomhed, fusion af virksomheder, opkøb af anden virksomhed, generationsskifte, eller blot som et naturligt styringsværktøj i enhver virksomhed for at sikre, at de fastlagte fremtidige mål for indtjening og likviditet nås.

En væsentlig del af udarbejdelse af budget er sædvanligvis, at tilvejebringe den nødvendige likviditet og dermed finansiering. Finansiering kan bestå i brug af virksomhedens egne opsparede midler eller indskud udefra. Indskud udefra kan komme fra ejeren, eksterne investorer, banker o.lign. På Bornholm har vi en række eksterne investorer som tilbyder at indskyde kapital i virksomheder, såfremt virksomhederne vurderes, at kunne vækste og øge indtjeningen og dermed har mulighed for at tilbagebetale de ydede lån.

Udarbejdelse af budgetter samt efterfølgende budgetopfølning er et af vores større forretningsområder. Vi assisterer løbende såvel store som små, herunder nystartede virksomheder med udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning.

Budgetter skal udarbejdes konkret til den givne virksomhed eller til den givne aktivitet der ønskes fokuseret på.

Har du eller din virksomhed brug for vor assistance i forbindelse med udarbejdelse af budgetter eller tilvejebringelse af den for virksomheden nødvendige finansiering, vil vi gerne hjælpe dig hermed. Du er derfor velkommen til at kontakte os for at aftale et uforpligtende møde.

 

Budgettering til ethvert formål

Når vi skriver “ethvert formål”, så mener vi ethvert formål. Det være sig såvel til brug internt i virksomheden ved styring af eksempelvis produktion, men også til eksternt brug til eksempelvis forelæggelse for banker eller andre långivere i forbindelse med evt. lånoptagelse.

Bornholms Revision A/S ønsker at være den førende revisions og rådgivningsvirksomhed. Et ambitiøst mål? – Ja, men vi mener alligevel, at det kan lade sig gøre gennem kompetent, erfaren og menneskelig ekspertise i øjenhøjde.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vi udvikler løbende vore faglige og personlige kompetencer for til enhver tid at kunne tilbyde vore kunder en professionel ydelse.

Ressourcer

Medarbejdernes generelle trivsel, velvære, tilfredshed med arbejdsopgaver, uddannelsesforløb etc. tillægges afgørende vægt

+45 56 95 10 66